ما در لابانته به بهبود همه جانبه و مداوم فعالیت تولیدی خود ایمان داریم تا این رهگذر سبب افزایش کیفیت و رضایتمندی هرچه بیشتر همکاران و مشتریان شود

اگر دقت نکنید که به کجا دارید می روید ، ممکن است در هر مسیری گام بگذارید و اما اگر بدانید به کجا می روید . آنگاه لازم است راه درست را بیابید و بپیمایید ، هدف لابانته قدم گذاشتن در راه درست و پیمودن آن است . ما باید پیوسته بهبود پیدا کنیم زیرا دنیا هر روز در حال تغییر است ، ما در حال تبدیل شدن به یک جامعه جهانی آگاه و رقابتی هستیم . چنانکه به فکر بهبود کمی و کیفی نباشیم روزی متوجه خواهیم شد فرصت هایی را از دست داده ایم